Правовий статус особи презентація

1 Тема 3 Основи правового статусу суб`єктів господарювання


2 План 1. Загальна характеристика субєктів господарювання. 2.Правовий статус унітарних підприємств. 3.Правовий статус корпоративних підприємств. 4.Правове становище громадянина – підприємця. 5. Правовий статус інших субєктів господарювання.


3 Учасники відносин у сфері господарювання (ст.2 ГКУ) Учасники господарських правовідносин Суб'єкти господарювання Споживачі Органи державної влади, наділені господарською компетенцією Органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією Громадяни, громадські та інші організації, які виступають засновниками суб'єктів господарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності


4 Субєктами господарювання визнаються (відповідно до ч. 1 ст. 55 ГКУ) учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.


5 Субєктами господарювання (згідно ст. 55 ГКУ) є : 1.Господарські організації: –юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України; –державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України, –інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку. 2.Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці.


6 Субєкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до: субєктів малого підприємництва, у т ч. до субєктів мікропідприємництва; субєктів середнього підприємництва; субєктів великого підприємництва


7 Згідно з ч. 1 ст. 62 ГКУ Підприємство - це самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому ГК та іншими законами.


8 Види підприємств: Залежно від форм власності: (ч.1 ст. 63 ГКУ) - приватне підприємство; -підприємство, що діє на основі колективної власності -комунальне підприємство; -державне підприємство; -підприємство, засноване на змішаній формі власності;


9 Види підприємств: Залежно від способу утворення: (ч. 3 ст. 63 ГКУ) -унітарні; -корпоративні.


10 2.Правовий статус унітарних підприємств. Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. (ч. 4 ст. 63 ГКУ)


11 Види унітарних підприємств: -державні підприємства: - державне комерційне підприємство (ст ГКУ); - казенне підприємство (ст ГКУ). -комунальні підприємства (ст.78 ГКУ) ; -підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації (ст. 112 ГКУ) ; -приватні підприємства (ст. 113 ГКУ).


12 Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку; на базі відокремленої частини державної власності; найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова "державне підприємство".


13 Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності; діє на основі статуту або модельного статуту; майно належить на праві господарського відання; статутний капітал державного комерційного підприємства утворюється уповноваженим органом, який зазначає його розмір і підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації. несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому майном; особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств передбачені ст. 75 ГКУ.


14 Казенні підприємства: створюються у галузях народного господарства, в яких: законом дозволено здійснення господарської діяльності лише державним підприємствам; основним (понад п'ятдесят відсотків) споживачем продукції (робіт, послуг) виступає держава; за умовами господарювання неможлива вільна конкуренція товаровиробників чи споживачів; переважаючим (понад п'ятдесят відсотків) є виробництво суспільно необхідної продукції (робіт, послуг), яке за своїми умовами і характером потреб, що ним задовольняються, як правило, не може бути рентабельним; приватизацію майнових комплексів державних підприємств заборонено законом. створюється за рішенням Кабінету Міністрів України; майно казенного підприємства закріплюється за ним на праві оперативного управління; є юридичною особою, має відповідні рахунки в установах державного банку, печатку із своїм найменуванням; для закупівель товарів, робіт чи послуг застосовує процедури визначені Законом України "Про здійснення державних закупівель«; відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до сфери управління якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенного підприємства; особливості господарської діяльності казенних підприємств передбачені ст. 77 ГКУ.


15 Комунальне підприємство: утворюється компетентним органом місцевого самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління; майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство; статутний капітал утворюється органом, до сфери управління якого воно належить. Розмір статутного капіталу комунального унітарного підприємства визначається відповідною місцевою радою. Статутний капітал комунального унітарного підприємства підлягає сплаті до закінчення першого року з дня державної реєстрації такого підприємства. найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. не несе відповідальності за зобов'язаннями власника та органу місцевого самоврядування, до сфери управління якого воно входить. особливості господарської діяльності комунальних унітарних підприємств визначаються відповідно до вимог, встановлених ГКУ щодо діяльності державних комерційних або казенних підприємств, а також інших вимог, передбачених законом. для закупівель товарів, робіт чи послуг застосовує Закон України "Про здійснення державних закупівель"


16 Приватне унітарне підприємство: діє на основі приватної власності одного громадянина, іноземця, особи без громадянства або суб'єкта господарювання - юридичної особи – засновника; має статутний фонд, розмір і порядок якого встановлює засновник; діє на основі приватної власності і праці; відповідає за борги тільки своїм майном, засновник не несе відповідальності за борги приватного підприємства.


17 Підприємство об'єднання громадян, релігійної організації: є унітарне підприємство, засноване на власності об'єднання громадян (громадської організації, політичної партії) або власності релігійної організації для здійснення господарської діяльності з метою виконання їх статутних завдань; засновником підприємства об'єднання громадян є відповідне об'єднання громадян, що має статус юридичної особи, а також об'єднання (спілка) громадських організацій у разі, якщо його статутом передбачено право заснування підприємств; політичним партіям та юридичним особам, що ними створюються, забороняється засновувати підприємства, за винятком засобів масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури,інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів; релігійні організації мають право засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно- будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, необхідні для забезпечення діяльності цих організацій; діє на основі статуту і є юридичною особою, здійснюючи свою діяльність на праві оперативного управління або господарського відання.


18 Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. (ч. 5 ст. 63 ГКУ) 3.Правовий статус корпоративних підприємств.


19 Види корпоративних підприємств: -господарські товариства; -кооперативні підприємства; -підприємства засновані на приватній власності двох або більше осіб; -інші підприємства.


20 Господарські товариства: повне товариство (ПТ); командитне товариство (КТ); акціонерне товариство (AT); товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ); товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ).


21 Доктринально господарські товариства поділяються на : персональні товариства або обєднання осіб – в яких домінують особисті елементи ( до них відносяться ПТ та КТ); товариства обєднання капіталів – в яких домінуючим є майнові елементи ( до них відносяться АТ, ТОВ, ТДВ).


22 Повне товариство - це таке господарське товариство, всі учасники якого від імені товариства спільно здійснюють підприємницьку діяльність і несуть додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Основні риси: - різновид господарського товариства; - спеціальне регулювання: ГК України (частини 6 і 8 ст. 80), ЦК України (статті ), Закон «Про господарські товариства» (статті 66-74); - установчий документ - засновницький договір; -відсутність вимог щодо розміру та порядку формування майна; -відсутність органів товариства - повна відповідальність товариства за власними зобов'язаннями (тобто усім майном, що належить йому на праві власності); - субсидіарна солідарна відповідальність учасників товариства за зобов'язаннями товариства усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення; - обмежений рух учасників, тобто зміна складу учасників можлива при окремих умовах. - вимога до учасників товариства - наявність статусу зареєстрованого суб'єкта господарювання (ч. 7 ст. 80 ГК України); -законодавчо встановлена заборона для учасників конкурувати з повним товариством; та ін.


23 Командитне товариство - це таке господарське товариство, в якому один або більше учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть щодо боргів додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, на яке за законом може бути звернене стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в діяльності товариства лише своїми внесками (вкладники) Основні риси: спеціальне регулювання: ГК України (частини 7 і 8 ст. 80), ЦК України (статті ), Закон «Про господарські товариства» (статті 75-83); наявність двох категорій учасників: а) повних учасників і б) вкладників; установчим документом є засновницький договір або меморандум; відсутність законодавчих вимог до розміру майна і порядку його формування (ці питання регулюються засновницьким договором) та ін.


24 Акціонерне товариство – це господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. За типом поділяються на: -публічні акціонерні товариства; -приватні акціонерні товариства. -спеціальне регулювання: ГК України (ч. 2 ст. 80, ст. 81), ЦК України (ст ), Закон «Про господарські товариства» (ст ), Закон «Про цінні папери і фондовий ринок», Закон «Про акціонерні товариства»; - поділ статутного капіталу на акції; - відповідальність AT за своїми зобов'язаннями лише майном, що належить йому на праві власності; - відсутність у акціонерів субсидіарної майнової відповідальності за зобов'язаннями товариства, якщо вони (акціонери) повністю сплатили свої частки; - засновники - фізичні та/або юридичні особи; - можливість створення AT однією особою; - законодавчо встановлений мінімальний розмір статутного фонду (не менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам) та ін;


25 Товариство з обмеженою відповідальністю це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім своїм майном; учасники, які повністю сплатили свої внески, несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх внесків. Основні риси: - спеціальне регулювання: ГК України (ч. 3 ст. 80), ЦК України (статті ), Закон «Про господарські товариства» (статті 50-64); - поділ статутного фонду на частки, розмір яких визначається установчими документами і може бути будь-яким (рівним або різним); -відповідальність товариства за власними зобов'язаннями усім своїм майном; -наявність органів товариства, за допомогою яких здійснюється управління справами товариства: вищий орган - збори учасників, виконавчий орган - дирекція або одноособовий директор, контрольний - ревізійна комісія (ревізор) та ін.


26 Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) - це таке господарське товариство, статутний фонд якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом, і яке несе відповідаль­ність за своїми зобов'язаннями усім власним майном, а у разі його недостатності також майном учасників у визначеному установ­чими документами кратному розмірі до вкладу кожного з них. Основні риси: - спеціальне регулювання: ГК України (ч. 4 ст. 80), ЦК України (ст. 151), Закон «Про господарські товариства» (ст. 65), Декрет Кабінету Міністрів України від р. «Про довірчі товариства»; - мінімальний розмір статутного фонду - сума, еквівалентна1 мінімальним заробітним платам за ставкою, що діє на момент створення товариства (крім довірчих товариств, вимоги до розміру майнової бази яких встановлюються вищеназваним Декретом); - поділ статутного фонду на частки, розмір яких визначається установчими документами і може бути будь-яким (рівним або різним); - наявність системи органів управління: збори учасників - ви­ щий орган, дирекція (колегіальний) або директор (одноособовий) - виконавчий орган, ревізійна комісія - контрольний орган; -субсидіарна обмежена майнова відповідальність учасників за зобов'язаннями товариства, граничний розмір якої встановлюється або законом (щодо довірчих товариств) та/або установчими доку­ментами ТДВ в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до їх вкладів; - характер субсидіарної відповідальності учасників - солідарний


27 Кооперативні підприємства: Кооператив юридична особа, утворена фізичними та (або) юридичними особами, які добровільно об'єдналися на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення своїх економічних, соціальних та інших потреб на засадах самоврядування. Закон України Про кооперацію Види кооперативів: виробничі кооперативи (ст ЦКУ; ст ГКУ). обслуговуючі кооперативи; споживчі кооперативи (ст. 111 ГКУ).


28 Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об'єднання підприємств є юридичною особою (згідно з ч. 1 ст. 118 ГКУ). Організаційно-правові форми об'єднань підприємств (ч. 1 ст. 120 ГКУ) : -асоціації; -корпорації; -консорціуми; -концерни.


29 Господарське об'єднання (ГО) це організаційно оформлена група підприємств, інших господарських організацій низової ланки економіки різних форм власності, яка створюється з метою координації діяльності своїх учасників, об'єднання їхніх зусиль для вирішення соціальних та економічних завдань (доктринальне визначення). Види ГО: - Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як: -господарські об'єднання, -державні господарські об'єднання, -комунальні господарські об'єднання (ч. 1 ст. 119 ГК). - За ознакою обов'язкового установчого документа - договірні та статутні; - За галузевою ознакою - галузеві, міжгалузеві; - За територіальною ознакою - республіканські, обласні, міські тощо; - За ознакою терміну діяльності - створені на визначений термін та без визначення строку діяльності; - За ознакою наявності чи відсутності у об'єднання статусу юридичної особи - господарські об'єднання, які мають статус юридичної особи і які не мають такого статусу.


30 Згідно з ч. 1 ст. 128 ГКУ Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до ст. 58 ГКУ. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення (ч. 2 ст. 128 ГКУ). Громадянин-підприємець здійснює свою діяльність на засадах свободи підприємництва та відповідно до принципів, передбачених у ст. 44 ГКУ. Громадянин-підприємець може бути визнаний судом банкрутом відповідно до положень ГК та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». 4.Правове становище громадянина – підприємця.


31 5.Правовий статус інших субєктів господарювання. Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. спеціальне правове регулювання: ст. 130 ГК України; Закон від р. «Про кредитні спілки», Закон від р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;


32 Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створення юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону. Спеціальне право регулювання: ст. 114 ГК України; Земельний кодекс України; Закон України від р. «Про фермерське господарство»


33 Холдингові компанії ЗУ: Про холдингові компанії в Україні» : Холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій (часток, паїв) двох або більше корпоративних підприємств ( ч.4 ст.1 ЗУ) Асоційовані підприємства (господарські організації) - це група суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному фонді та/або управлінні (ч. 1 ст. 126 ГКУ). Залежність між асоційованими підприємствами може бути: -простою; -вирішальною.


34 Відокремлений підрозділ (філія, представництво, структурна одиниця) господарських організацій (ВП) це суб'єкт господарювання без прав юридичної особи, що створюється за рішенням організації, до структури якої входить, і діє в межах повноважень, закріплених у положенні, затвердженому організацією- засновником. спеціальне регулювання: ст. 64 ГК України; ст. 95 ЦК України; Закони: «Про господарські товариства» (ст. 9), «Про банки і банківську діяльність» (статті 23-25) та ін.;


35 Дякую за увагуИсточник: http://www.myshared.ru/slide/1044943/


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Правовий статус суб'єктів господарювання - презентація - Как сделать воротник для кошки самимПравовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація Правовий статус особи презентація

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ